การรับรอง ถ้าสถาบันขาดคุณสมบัติหรือไม่ทำตามระเบียบ หรือหมดอายุแล้วไม่ยื่นขอการรับรองต่อ หรือขอลาออกจากการเป็นสถาบันหลัก)

เล่าเรื่อง cmte : ๘
ขั้นตอนการรับรองสถาบันหลัก และสถาบันสมทบ

ยื่นคำขอสมัครต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (สถาบันหลักใช้แบบฟอร์ม ศ.น.ทนพ.๐๑ สถาบันสมทบใช้ ศ.น.ทนพ.๐๒) พร้อมค่าธรรมเนียม (สถาบันหลัก ๕๐๐๐ บาท/๕ ปี สถาบันสมทบ ๓๐๐๐ บาท/๕ ปี) และหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคำขอ ส่งไปที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ศูนย์ฯ จะนำเสนอให้สภาฯ พิจารณารับรองการเป็นสถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบ เพื่อจัดการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ แล้วส่งให้ศูนย์ฯ กำหนดรหัสของสถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบนั้นๆ แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้สถาบันทราบ อายุการรับรอง ๕ ปี เมื่อครบ ๕ ปี สามารถยื่นขอการรับรองต่อได้ (ศูนย์อาจเสนอให้สภาฯเพิกถอน

สถาบันสมทบมีอายุการรับรอง ๕ ปีเช่นเดียวกับสถาบันหลัก แต่จะพ้นสภาพตามสถาบันหลัก คือเมื่อสถาบันหลักถูกเพิกถอนด้วยเหตุที่กล่าวมาแล้ว สถาบันสมทบต้องสมัครเข้าร่วมกับสถาบันหลักอื่นภายใน ๑ ปีนับจากวันที่สภาฯประกาศเพิกถอนสถาบันหลักนั้น โดยถือว่าการดำเนินกิจกรรม cmte ระหว่างนั้นได้รับการรับรอง
สถาบันสมทบอาจถูกเพิกถอนได้เช่นกันเมื่อทำผิดกติกา

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบจัด ตั้งแต่วันที่ใช้ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ สามารถเก็บคะแนนได้ เพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสียสิทธิ์)

สถาบันหลักและสถาบันสมทบที่ได้รับการรับรองแล้ว ต้องดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรม cmte ไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ตามระยะที่ศูนย์การศึกษาศึกษาต่อเนื่องกำหนด

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นายกสภาเทคนิคการแพทย์เป็นผู้พิจารณาชี้ขาด (ในการปฏิบัติจริง ระยะเริ่มต้นย่อมมีปัญหาแน่นอน เพราะมีเรื่องที่เริ่มปฏิบัติใหม่จำนวนมาก จึงมีบ้างที่เมื่อจะปฏิบัติพบว่ามีวิธีการที่ดีกว่า เป็นประโยชน์กับสมาชิกมากกว่าจึงอาจปรับไปบ้าง โดยไม่กระทบสาระสำคัญของระเบียบ

ระเบียบนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ (และคงไม่ใช้ไปตลอดกาล เพราะศูนย์ต้องประเมินการดำเนินการทุกปี จึงมีโอกาสที่จะมีฉบับแก้ไข ปรับปรุงออกมาต่อไป)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: