CME For Med. tech.

กิจกรรมชนิดที ๑๕ การเรียนรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เฉพาะตัวบุคคล ได้แก่บทเรียน online เช่น CAI, Internet continuing Medical Technology Education (internet cmte) ที่มีการประเมินผลการเรียนรู้ เช่น บทความวิชาการสั้นๆที่ให้อ่านเรียนรู้ แล้วประเมินผลการเรียนรู้โดยการตอบข้อสอบ multiple choice ๕ ข้อ เป็นต้น หากตอบถูกก็จะได้รับการบันทึกคะแนนสะสมให้ผู้สอบคนนั้นโดยอัตโนมัติ

กิจกรรมที่ ๑๖ การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อสำเร็จรูป
เป็นกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เฉพาะบุคคล โดยการศึกษาทบทวนบทความ cmte ในเอกสาร หรือวารสาร หรือสื่อการสอนอื่นๆที่ผลิตหรือรับรองโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ได้แก่ บทความวิชาการ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ แบบศึกษาต่อเนื่องทางไปรษณีย์ แล้วประเมินการเรียนรู้โดยการตอบแบบทดสอบ เช่นเดียวกับ internet cmte
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชนิดที่ ๑๕ และ ๑๖ ถ้าตอบแบบทดสอบ ๕ ข้อถูกทุกข้อ จะได้ ๑ คะแนน ถ้าตอบแบบทดสอบของบทความที่มี ๑๐ ข้อ ถูกทั้งหมดจะได้ ๒ คะแนน

กิจกรรมประเภทที่ ๔ ชนิดที่ ๑๕ – ๑๖ มีเพดานขั้นสูงสำหรับใช้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ไม่เกิน ๒๕ คะแนน ต่อการต่อใบอนุญาต ๑ ครั้ง (ในรอบ ๕ ปี)

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียบเก็บคะแนน
กิจกรรมที่ ๑๕ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ของ cmte เมื่ออ่านบทความแล้วตอบแบบทดสอบผ่านเว็บไซด์ ถูกทุกข้อจะได้รับการบันทึกคะแนนในบัญชีสะสมคะแนน (account) ส่วนตัวของตน (ตรวจสอบได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสอบ)
กิจกรรมที่ ๑๖ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซื้อแบบทดสอบทางไปรษณีย์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ หรือสถาบันหลักที่ศ.น.ทนพ. มอบหมาย ศึกษาเรียนรู้บทความนั้นๆ แล้วทำแบบทดสอบตามที่กำหนด แล้วส่งไปที่ ศ.น.ทนพ. เพื่อตรวจคำตอบ ให้คะแนน และบันทึกคะแนนในบัญชีสะสมคะแนนของผู้ร่วมกิจกรรม คะแนนจะปรากฏในบัญชีสะสมหน่วยคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่ ศ.น.ทนพ. ได้รับกระดาษคำตอบ

สำหรับผู้เขียนบทความและแบบทดสอบจะได้คะแนนตามกิจกรรมที่ ๑๘ คือบทความสั้นมีแบบทดสอบ ๕ ข้อ ได้ ๕ คะแนน บทความยาว มีแบบทดสอบ ๑๐ ข้อ ได้ ๑๐ คะแนน (ไม่มีเพดานขั้นสูงในการนำคะแนนไปต่อใบอนุญาต)

(ผมเห็นว่ากิจกรรมชนิดที่ ๑๕, ๑๖ และ ๑๘ ทุกคนสามารถทำได้ เพราะไม่ต้องใช้เงินมากเหมือนไปประชุมตามประเภทที่ ๑ อยู่ที่ไหนก็ทำได้ ไม่ว่าจะทำงานที่บ้านนอก ต่างประเทศ หรืออยู่ที่บ้าน การเป็นผู้เรียน ผู้ตอบแบบทดสอบแม้จะมีเพดานเอาคะแนนไปใช้ได้เพียง ๒๕ คะแนน แต่การเป็นผู้เขียนได้คะแนนเยอะและไม่มีเพดานจำกัด สำหรับการดำเนินการ ศ.น.ทนพ. อาจรับรองให้สถาบันหลัก สถาบันสมทบ หรือกระทั่งบริษัท ผลิตวารสาร cmte ก็ได้ โดยศ.น.ทพ.เป็นผู้ตรวจรับรองบทความ ซึ่งวิชาชีพอื่นก็ทำกัน การกระจายผู้ผลิตกิจกรรมให้กว้างขวางอาจทำให้มีกิจกรรมออกมามากเป็นประโยชน์ต่อทุกคนและวิชาชีพ โดยเฉพาะคณะต่างๆมี KPI ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ดูการให้บริการทางวิชาการสู่สังคม วิชาชีพ และประชาชนอยู่ด้วย ก็จะเป็นแนวร่วมที่ดี ผู้ที่อยู่แล็บโรงพยาบาลก็อาจนำเคสผู้ป่วยกับผลแล็บที่ทำงานร่วมกับแพทย์มาเขียนก็ได้ผมหวังว่าการสนับให้มีกิจกรรมสองประเภทนี้มากๆ เป็นเสมือนการช่วยให้เกิดความตื่นตัวในการช่วยกันอ่านช่วยกันเขียน เรื่องที่ตนสนใจ ซึ่งต่างจากการอ่านวารสารซึ่งเป็นผลงานวิจัยซึ่งพวกเราจำนวนมากก็ไม่อ่าน ตัวอย่างเช่นวารสารเทคนิคการแพทย์ของสมาคมฯ แม้เป็นที่เชิดหน้าชูตาให้วิชาชีพในด้านเผยแพร่ผลงานวิจัย และแจกจ่ายให้กับสมาชิกตลอดชีพของสมาคมมานานแล้วจนปัจจุบันก็ออนไลน์แล้ว แต่ก็มีสมาชิกที่ได้รับจำนวนมากไม่อ่าน ซึ่งเป็นการเสียทรัพยากร ผมเสนอบก.สมชายไปว่าน่าจะยกเลิกการพิมพ์แจกได้แล้ว กิจกรรมนี้ผมเชื่อว่าพวกเราที่อยู่บริษัทต่างๆก็สามารถทำข้อสอบได้ และเขียนบทเรียนได้เช่นกัน เพราะวัตถุดิบของบริษัทที่เป็นวิชาการก็มีไม่น้อย)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: