หน้าที่ของตับ

Advertisements

ให้ความเห็น

Demonstration of intraerythrocytic inclusion bodies staining

หลักการ : ฮีโมโกลบิน H (β4) เป็นฮีโมโกลบินที่ไม่เสถียร เมื่อถูกออกซิไดซ์ด้วยสี Brilliant cresyl blue หรือ Methylene blue จะตกตะกอน เห็นเป็นเม็ดสีน้ำเงินคล้ายลูกปัดอยู่เติมเซลล์

สารเคมีและน้ำยา

 1. Citrate saline solution : 3% sodium citrate solution 20 ml. 0.9% NaCl 80 ml.
 2. สารละลาย A – (1% Brilliant cresyl blue) : Brilliant cresyl blue 1 gram. เติม Citrate saline solution ให้ครบ 100 ml.
 3. สารละลาย B : Brilliant cresyl blue 10 gram. glutraldehyde 2.5 ml. เติม Citrate saline solution ให้ครบ 500 ml.

วิธีย้อมสี

 1. ผสมเลือด 1 ส่วนกับ สารละลาย A 1 ส่วน ในหลอดทดลอง
 2. อุ่นที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง
 3. เมื่อครบ 2 ชั่วโมง นำมาสเมียร์เลือดทิ้งไว้ให้แห้ง
 4. ย้อมทับด้วยสารละลาย B 3 นาที ล้างสารละลาย B ออก ทิ้งไว้ให้แห้งแล้ว นำไปตรวจดู ด้วยกล้องจุลทรรศน์ กำลังขยาย 100X

การรายงานผล

 • นับเม็ดเลือดแดงที่มี Inclusion bodies ต่อ จำนวนเม็เลือดแดง 1000 ตัว แล้ว รายงานเป็น % Inclusion bodies

 

ให้ความเห็น

การย้อมอินคลูชั่นบอดีย์

 • เป็นการย้อม ฮีโมโกลบิน H(β4) ซึ่งเป็น Hemoglobin ที่ไม่เสถียร เมื่อถูกออกซิไดซ์ด้วย สี Brillant cresyl blue หรือ Methylene blue จะตกตะกอน เห็นเป็นเม็ดสีน้ำเงินคล้ายลูกปัดอยู่เต็มเซลล์
 • รายงานผล : นับเม็ดเลือดแดงที่มี Inclusin bodies ต่อ จำนวนเม็ดเลือดแดง 1000 ตัว แล้ว รายงานเป็น % Inclusion bodies

หมายเหตุ

 • ผู้ป่วยโรคอีโมโกลบิน H(∝-thal1/∝-thal2 หรือ ∝-thal1/Hb Constand Spring) จะพบ Inclusion bodies มากเกือบ 100 % ยกเว้น ถ้าผู้ป่วยมีภาวะขาดเหล็กร่วมด้วย % อินคลูชั่น บอดีย์ จะลดลง
ตารางแสดง ปริมาณฮีโมโกลบิน H และ อินลูชั่น บอดีย์ ในผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบิน H ชนิดต่างๆ
Hb H(%) inclusion bodies (%)
α-thal1 / α-thal2 9.3 +/- 4.4 66 +/- 11
α-thal1 / Hb Con Sp 15.3 +/- 5.4 77 +/- 10
 • ผู้ป่วยโรคฮีดมโกลบิน AE Bart’s(∝-thal1/∝-thal2 – HbE) พบ inclusion bodies 5 – 6 %
 • ∝-thalassemia 1 Trait พบ inclusion bodies ได้ 1 ใน 100,000 เม็ดเลือดแดง ในภาวะเช่นนี้ ถ้าต้องการตรวจพบ Inclusion bodies เพิ่มมากขึ้น ให้นำเลือดปั่นแยก

ที่มา :

 1. กุลนภา ฟู่เจริญ, สุทธิพรรณ ประสามแก้ว. การย้อมอิมคลูชั่นบอดีย์ ใน คู่มือการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประกอบการวินิจฉัยธาลัสเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติ หน้า 11 – 13
 2. เกี่ยวกับ Inclusion bodies in Hb H disease http://www.mt.mahidol.ac.th/e-learning/Thalassemia%20Term%20Paper%202556/screen%20test.html

ความเห็นเพิ่มเติม

 • การย้อมสีนี้ยังติด Hb Bart’s (γ4) ซึ่งเป็น Hemoglobin ที่ไม่เสถียร ทำให้ตกตะกอน ดังนั้นเมื่อเราตรวจเลือดจากสายสะดือ ซึ่งยังไม่การสร้างสาย β-globin จึงตรวจพบ inclusion bodies เสมอ ในเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี ในกลุ่มที่มีความผิดปกติในการสร้างสาย α-globin ทำให้มี สาย γ, β-globin เหลือ ทำให้จับกันเป็น Tetramer(γ4, β4) อาจจะตรวจพบ Hb Bart’s, Hb H ด้วย เมื่อย้อม Inclusion bodies ให้ผลบวก เช่นกัน ดังนั้น นำผล Inclusion bodies ไปใช้ ต้องรายงานเป็น ร้อยละของเม็ดเลือดแดงที่ตรวจพบ Inclusion bodies ประกอบการพิจารณาด้วย

ให้ความเห็น

ระบบเม็ดเลือด

ให้ความเห็น

Parasite ที่น่าสนใจ

ให้ความเห็น

เซลล์เม็ดเลือดแดงที่สนใจ

ให้ความเห็น

Infectious mononucleosis

ผลตรวจทางปฏิบัติการ ที่สำคัญ

 1. ตรวจพบ atypical lymphocytes ในการตรวจ blood smear
 2. การทดสอบ ทางภูมิคุ้มกัน เพิ่ม latex agglutination for IM ก็ได้

ให้ความเห็น

Older Posts »